Captain Sports Bubbelballen
 
Klant is Captain!

ALGEMENE VOORWAARDEN Captain Sports, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam

onder nummer: 74737139.

Ter introductie

Captain Sports organiseert en verzorgt innovatieve sporten, zoals onder andere: Bubbelbal. Captain Sports verhuurt de materialen aan zowel particulieren personen als aan ondernemingen (hierna te noemen `gebruiker`) op alle locaties in Nederland. Indien er een huurovereenkomst afgesloten is, zorgt Captain Sports voor de benodigde materialen. Desgewenst kan er gekozen worden voor een begeleidende instructeur, de gebruiker kan op locatie komen of zelf een locatie organiseren.

Op de dienstverlening van Captain Sports zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:

Product: Innovatieve sportmaterialen en eventueel aanverwanten zaken die door de aanbieder aan een gebruiker worden verhuurd.

Gebruiker: Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon aan wie het product verhuurt word.

Overeenkomst: De huurovereenkomst die Captain Sports en gebruiker sluiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding en overeenkomst afkomstig van Captain Sports.

Captain Sports accepteert uitdrukkelijk niet de toepasselijkheid van door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden.

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Captain Sports zijn bevestigd.

3. Indien Captain Sports niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Captain Sports het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Offertes, overeenkomsten en prijzen

1. Alle offertes en prijsopgaven van Captain Sports zijn steeds vrijblijvend tenzij er een termijn voor aanvaarding is gegeven.

2. Alle prijzen zijn in Euro`s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk als via elektronische middelen (bijvoorbeeld door aanbod en aanvaarding via e-mail) tot stand komen.

4. De verhuur van het product gaat per uur of per dag(deel). Bij overschrijding van een overeengekomen termijn is de gebruiker per extra uur of deel van een extra uur de normaal bij Captain Sports geldende uur prijs voor het product verschuldigd. Naast deze prijs per tijdseenheid rekent Captain Sports in voorkomende gevallen een vergoeding voor het afleveren en ophalen van het product alsmede voor het geven van persoonlijk begeleiding tijdens het gebruik ervan.

5. Captain Sports heeft het recht om voorafgaand aan het gebruik een waarborgsom van gebruiker te verlangen van €200,- euro.

6. Captain Sports heeft het recht alle bedragen die gebruiker verschuldigd is aan Captain Sports uit welke rechtsgrond dan ook (huurprijs, overige vergoedingen, schade, reparatie werk) te compenseren met de waarborgsom.

7. Captain Sports is verplicht om de waarborgsom bij het einde van de overeenkomst binnen 21 dagen aan de gebruiker terug te geven, indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 3 - Levering en gebruik

1. Captain Sports zal er alles aan doen om steeds tijdig de gehuurde materialen af te leveren. Evenwel is Captain Sports niet aansprakelijk voor enig termijnoverschrijding, behoudens grove schuld of opzet van Captain Sports.

2. Gebruiker dient voor eigen rekening en risico over een locatie voor het gebruik van het product te beschikken.

3. Gebruiker zal direct na aflevering het product inspecteren. Hij moet eventuele gebreken direct na constatering daarvan aan Captain Sports kenbaar maken, bij gebreke waarvan gebruiker geacht wordt in te stemmen met de staat waarin het product is afgeleverd.

4. Bij aflevering van het product geeft Captain Sports mondeling dan wel schriftelijk de voorschriften en instructie over het gebruik ervan. Gebruiker is verplicht om zich stipt aan deze voorschriften en instructies te houden.

5. Het product blijft ten allen tijde eigendom van Captain Sports.

6. Gebruiker zal zorgvuldig met het product omgaan en dit alleen gebruiken voor het doel waarvoor het in gebruik zijn gegeven. Gebruiker mag op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in/aan/op het product.

7. Gebruiker mag het product alleen zelf gebruiken en niet aan een ander in gebruik geven.

8. Gebruiker moet het product na afloop van het gebruik in dezelfde staat teruggeven, als waarin dit aan gebruiker ter beschikking is gesteld, behoudens normale slijtage.

9. Nadat gebruiker de beschikking over een product heeft gekregen is gebruiker aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook, die nadien aan het product mocht ontstaan. Aan de hand van de borglijst zal dit in mindering op de waarborgsom gebracht worden. Indien een product zodanig beschadigd is dat het niet meer bruikbaar is en niet kan worden gerepareerd tegen redelijke kosten, is gebruiker aan Captain Sports de volledige vervangingswaarde verschuldigd. Gebruiker mag in geen geval zelf tot reparatie overgaan.

10. Captain Sports is niet aansprakelijk voor enig gebrek in het product, tenzij Captain Sports het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst kende of had moeten kennen.

11. Indien is overeengekomen dat gebruiker het product na gebruik zelf aflevert bij Captain Sports en hij de afgesproken termijn voor aflevering overschrijdt, is hij aan Captain Sports een onmiddellijk opeisbare en niet voor

matiging vatbare boete verschuldigd van 200,- euro, onverminderd het recht van Captain sports op verdurend schadevergoeding.

 

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de innovatieve spellen en/of sporten behelst een zeker risico, bijvoorbeeld op blessures, voor de deelnemer. Het gebruik door gebruiker van het product komt geheel voor risico van de gebruiker of ondergetekende persoon in de overeenkomst.

2.Voor schade die gebruiker aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het product veroorzaakt, is Captain Sports niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van een gebrek in het product dat Captain Sports kende of behoorde te kennen het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Captain Sports. De gebruiker zal Captain Sports vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.

3. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het product.

4. Indien er voor zover mogelijk op Captain Sports uit welke hoofde dan ook enige aansprakelijkheid jegens gebruiker mocht rusten dan is deze aansprakelijkheid te allen tijd beperkt tot de directe schade die gebruiker mocht lijden en wel tot maximaal door de verzekeraar(s) wordt gedekt, indien er voor betreffende gebeurtenis een verzekering is verleend. Indien daarvoor geen verzekering is verleend is de aansprakelijkheid van Captain Sports beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst (i.e. de prijs van de diensten bepaald in de overeenkomst).

5. Captain Sports is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfd inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

6. Captain Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens, afkomstig van de gebruiker.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Captain Sports.

 

Artikel 5. Annulering

1. Gebruiker mag de overeenkomst tot 14 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum van uitvoering ervan kosteloos opzeggen.

2. Indien de gebruiker de overeenkomst opzegt op een moment gelegen minder dan 14 dagen, maar meer dan 6 dagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum, is de gebruiker 50% van het bedrag uit de overeenkomst aan Captain Sorts verschuldigd.

3. Indien de gebruiker de overeenkomst opzegt in minder dan 7 dagen voor de uitvoeringsdatum, is gebruiker het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 6. Beëindiging, Opschorting en Ontbinding van de overeenkomst

1.  Captain Sports is gerechtigd de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en met directe ingang te ontbinden, indien:

a. Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig of niet tijdig nakomt;

b. Captain Sports na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die goede grond geven te vrezen dat gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c. Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen c.q. een waarborgsom te storten voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. Zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

2. Captain Sports kan de overeenkomst zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke of mondelinge kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien gebruiker al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van gebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien gebruiker een eenmanszaak of natuurlijk persoon betreft, om toelating tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen word verzocht. Captain Sports zal in een dergelijke omstandigheid nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient steeds zonder korting of hoe ook genaamde compensaties te geschieden, uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het evenement, op een door Captain sports aan te geven wijze in Euro`s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker niet zijnde een consument zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Een gebruiker, zijnde consument, krijgt na het verstrijken van de betalingstermijn nog eenmaal een aanmaning met aanzegging tot betaling binnen 7 dagen alsmede een vermelding van het bedrag aan incassokosten dat zal zijn verschuldigd indien niet binnen die termijn wordt betaald.

3. Captain sports heeft het recht de door gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Bezwaren van gebruiker tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van gebruiker. Voor de gebruiker, niet zijnde een consument, worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 20% van de hoofdsom, tenzij Captain Sports hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen voor de gebruiker, zijnde consument, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten. In alle gevallen zullen de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten eveneens op gebruiker worden verhaald.

6. Alle vorderingen van Captain Sports op gebruiker zijn in elk geval onmiddellijk opeisbaar in geval zich een omstandigheid voordoet als omschreven in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden.

 

Artikel 8 - Overmacht

1. Captain Sports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens gebruiker indien hij daartoe wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachten de Wet, een rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Captain Sports geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Captain Sports niet in staat is zijn verplichtingen jegens gebruiker na te komen.

 

Artikel 9 - Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is c.q. zijn/haar woonplaats heeft.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze  voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem,  Nederland. Partijen zullen evenwel pas eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het betreffende geschil in onderling overleg te beslechten c.q. te komen tot een minnelijke schikking.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website Captainsports.nl en worden ondertekend in de overeenkomst. 

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL TRAINING

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

Het bedrijf: Captain Sports

Dienst/activiteit: Alle diensten en activiteiten die Captain Sports aanbiedt binnen Personal Training. Hier vallen de volgende zaken onder: PT 1:1, Duo PT 1:2, Voedingsschema’s, Trainingsschema’s, Leefstijlplan pakketten.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Captain Sports waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Brahim Moussaoui.  

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft aangemeld voor de diensten/activiteiten bij Captain Sports. Op iedere dienst/activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten/activiteiten van Captain Sports geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Captain Sports het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.  

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de diensten/activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Pas na een intakegesprek zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Personal Performance Training door te geven.  

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van de aanmelding zal Captain Sports meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Captain Sports bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Captain Sports als ook de klant. Een trainingssessie met onze personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur een maand is en de desbetreffende aantal trainingssessies binnen één maand gelden.     

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Captain Sports rust de verplichting tot het, gelet op het doel en dienst/activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de dienst/activiteit. De inhoud wordt bepaald door Brahim Moussaoui. Captain Sports voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Captain Sports niet instaat is voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.  

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Captain Sports aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Captain Sports kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Captain Sports is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Captain Sports is niet aansprakelijk wanneer er, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Captain Sports is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Captain Sports wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel te gevolge van uitvoering van diensten die Captain Sports aanbiedt. Captain Sports is wel aansprakelijk wanneer Captain Sports op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Captain Sports te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.  

ARTIKEL 7 ONTBINDING

Captain Sports is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.  

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Captain Sports zal Captain Sports meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Captain Sports gerechtigd de deelnemer toegang tot de dienst/activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Captain Sports te worden voldoen. Indien Captain Sports over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Captain Sports een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Captain Sports is het BTW-tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Captain Sports gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde diensten/activiteiten lopen uiteraard door.  

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Personal Trainer. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.  

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Captain Sports is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.  

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Captain Sports aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan de personal trainer.  

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

Captain Sports is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Captain Sports gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.  

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Captain Sports voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Captain Sports. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Captain Sports. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Captain Sports zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Captain Sports ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Captain Sports zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.  

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Captain Sports. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de eigenaar van Captain Sports.